Wednesday, 5 August 2020

Skop Fungsi dan Bidang Tugas Ikut Pekeliling - Penolong Kanan HEM

Huraian Kerja Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2007

Mengambil kira perkembangan semasa perkhidmatan pendidikan di bawah KPM iaitu dasar terbaru pewujudan Sekolah Kluster dan konsep Guru Besar Cemerlang di sekolah rendah, maka kerajaan memutuskan supaya ditambah satu lapisan gred baru bagi skim perkhidmatan PPPLD untuk jawatan Guru Besar Cemerlang Sekolah Rendah dan Guru Besar Sekolah Kluster (Sekolah Rendah) di sekolah-sekolah di bawah KPM pada tahun 2007.

Secara umumnya, fungsi ini tidak banyak berubah kerana perbekalan-perbekalan lain dalam skim perkhidmatan berkuatkuasa adalah dikekalkan.
Pada tahun 2016, Kementerian menerbitkan Dokumen Awal Deskripsi Tugas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Laluan Pengajaran & Pembelajaran dan Kepimpinan) berdasarkan bidang keberhasilan utama jawatan yang disandang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) mengikut gred. Deskripsi tugas PPP dibangunkan berdasarkan Kerangka Latihan dan Pembangunan Berasaskan Pertumbuhan (Khair, 2007) yang menerangkan perananm tugas dan tanggungjawab PPP bermula daripada gred DG41 hingga Gred Khas.

Secara umumnya, dokumen tersebut tidak menafikan bidang tugas yang dikeluarkan di dalam Pekeliling Perkhidmatan bilangan 11 Tahun 2017 yang menghuraikan tanggungjawab secara terperinci jenis-jenis guru.

SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS: 
GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)
1. Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
 • Mengendalikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) mata pelajaran yang ditetapkan untuk 12 hingga 17 waktu seminggu. (Pekeliling Pentadbiran Bil 3/67 pindaan 1982)
 • Memahami, menghayati dan mengamalkan kehendak dan tuntutan Sukatan Pelajaran.
 • Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

2. Pentadbiran
 • Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan yang lain.
 • Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.
 • Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
 • Membantu dalam urusan sebut harga/tender makanan asrama sekolah.
 • Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan.
 • Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama.
 • Penasihat Lembaga Pengawas Asrama.

3. Hal Ehwal Murid

 • Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran hal ehwal murid.
 • Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sidang petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sidang petang.
 • Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti hal ehwal murid.
 • Mengurus dan mengemaskini Rekod Pendaftaran Murid.
 • Mengurus kemasukan kedatangan harian murid sidang pagi.
 • Mengurus kemasukan penempatan dan pertukaran murid.
 • Mengurus surat akuan sijil-sijil murid, surat pengesahan dan pengedaran sijil-sijil berhenti sekolah.
 • Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah.
 • Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni.
 • Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.
 • Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes yang melanggar tatatertib dan salah laku.
 • Menyelaras dan meyediakan rekos disiplin dan laporan murid.
 • Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.
 • Merancang, menyelaras dan menyediakan pelaksanaan serta laporan program bimbingan dan kaunseling.
 • Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru.
 • Menguruskan aktiviti dan kemudahan kesihatan dan kebersihan murid dengan sempurna seperti menguruskan kad 001/002 PKS1/PKS 2 dan Kad Tenaga Asas.
 • Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah.
 • Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan, Projek Susu dan lain-lain rancangan bantuan kebajikan murid.
 • Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah sentiasa dilaksanakan.
 • Menyelaras hal-hal belanjawan, pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapus kira buku Skim Pinjaman Buku Teks.
 • Menguruskan kutipan-kutipan data, mengawal buku-buku stok dan mengawal bilik Buku Bantuan.
 • Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama.
 • Membantu di dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama.
 • Menyelaras ha-hal pembelajaran dan menentukan langkahlangkah keselamatan asrama.
 • Menyelaras penyeliaan kebersihan dan kesihatan penghuni asrama dan mewujudkan keceriaan asrama.
 • Menyelaras penyeliaan hal makan dan dapur.

4. Ko-Kurikulum & Tugas-Tugas Lain
 • Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh guru besar dari masa ke semasa.
 • Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon