Thursday, 5 December 2019

Muat Turun Manual Kesedaran Sivik Sekolah Rendah & Menengah

Pihak Kementerian mengambil pelbagai inisiatif ke arah melahirkan generasi yang cemerlang dan terdidik dengan adab terpuji. Penerapan nilai dan adab perlu menjadi tunjang kepada kemenjadian pembentukan diri seseorang murid secara holistik selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Kini, proses pengajaran dan pemudahcaraan pada mana-mana peringkat bukan sahaja hanya berfokus kepada 3M (menulis, membaca dan mengira) tetapi perlu ditambah dengan M yang keempat iaitu manusiawi. Sekolah bukan lagi tempat persaingan tetapi tempat pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan.

Atas dasar tanggung jawab, pihak Kementerian telah menyediakan Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai Murni bagi kegunaan murid sekolah rendah dan menengah. Ia merupakan suatu panduan melaksanakan aktiviti bimbingan ke arah merekayasa amalan nilai murni dalam kalangan murid sekolah. Saya berharap manual ini digunakan secara maksimum bagi memupuk kesedaran, ke arah membina kefahaman sehingga ke peringkat nilai tersebut menjadi amalan dan dibudayakan di dalam kehidupan harian.

Manual ini disediakan hasil daripada perkongsian dapatan, soal selidik dan temubual dengan pelbagai pemegang taruh institusi pendidikan kita. Nilai-nilai murni universal merentas agama, fahaman, budaya wajar dijadikan amalan berterusan bagi melahirkan rakyat Malaysia yang memahami kepelbagaian adat dan budaya antara satu dengan lain.

Muat Turun:
Modul Sekolah Rendah Kesedaran Sivik
Modul Sekolah Menengah Kesedaran Sivik

We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon